top of page
Integrale Therapie

Integrale therapie integreert een aantal klassieke en meer recentere alternatieve therapeutische visies die in de praktijk hun nut reeds hebben bewezen. In een integrale visie wordt de therapeutische aanpak afgestemd op het bewustzijnsniveau en de draagkracht van de cliënt. 

Het gebruik van geïntegreerde technieken uit diverse therapeutische werkvormen, schept een waaier van mogelijkheden van waaruit de cliënt kan groeien en nieuwe ervaringen integreren. 

 

Integrale therapie helpt de cliënt om traumatische belevingen uit het verleden bewust te worden, door te werken en vervolgens los te laten. Het zelfbeeld wordt positiever en bijgevolg liefdevoller.

De cliënt wordt steeds minder bepaald door zijn verleden, en leeft meer en meer vanuit de kracht van het nu. De waarneming van de ander en de buitenwereld, oorspronkelijk en hoofdzakelijk bepaald vanuit de eigen gekwetstheid, transformeert naar een nieuwe realiteit, waarbij de op illusie gebaseerde projecties losgelaten worden. De heling van het innerlijke kind staat centraal in dit proces.

De verbinding met het authentieke zelf en het hart wordt hersteld. De cliënt ontdekt de straling van het pure, ongeschonden kind in zichzelf, en meteen ook zijn eigen Goddelijkheid, bron van liefde en creatieve inspiratie.

Gestalttherapie

Gestalt is een therapievorm die werd ontwikkeld door Fritz Perls.Een gestalt is een geheel dat bepaalde kwaliteiten heeft, die onderling samenhangen, en dat zich onderscheidt van een diffuse, meestal onbewuste achtergrond. Een gedeelte van onze verleden ervaringen bevatten onaffe gestalten, met andere woorden thema's, in de vorm van trauma's die we niet hebben verwerkt. Om een gestalt te vervolledigen, dient de achtergrond verbonden te worden met de voorgrond, of anders uitgedrukt, de bewuste met de onbewuste laag van de psyche. Op dat moment grijpt pas de integratie van de ervaring plaats. Gestalt is verder gefocust op de synthese der polariteiten, waardoor de dualistische en afgesplitste persoonlijkheid terug één geheel vormt. Het of-of principe transformeert tot het en-en principe. Dit betekent bijgevolg dat deze therapievorm de poort opent naar het eenheidsbewustzijn.

Gestalttherapie maakt gebruik van diverse technieken waaronder het lichaamsgewaarzijn, body-processing en de stoelenmonoloog en/of dialoog waarbij innerlijke conflicten kunnen uitgewerkt worden.

 

 

Psychosynthese

Deze therapievorm werd oorspronkelijk ontwikkeld door R. Assagioli, een Italiaans psychiater.

Het essentiële doel van psychosynthese is mensen hun ware spirituele aard te helpen ontdekken, hun creatief potentieel te verwezenlijken en toe te passen in het dagelijks leven. Het is een verzameling technieken en oefeningen

die ons kunnen helpen te vermijden wat we niet willen in ons leven en te bereiken wat we wel willen.

Psychosynthese is een vorm van therapie en methode tot groei en bewustwording. Ze stelt zich tot doel het evolutieproces dat zich in ons allemaal voltrekt, uit te breiden met bewustzijn, volledigheid en verbondenheid.

Door de nadruk op intuïtie, inspiratie en creatief inzicht is ze een vorm van transpersoonlijke psychologie.

Ze concentreert zich op de persoonlijkheid, maar omvat tevens de mystieke en esoterische dimensies.

Helings-en bewustwordingsprocessen worden veelal in beweging gebracht via meditatie-en visualisatietechnieken.

De ontwikkeling van de wil neemt tevens een ruime plaats in in de psychosynthese.

De introductie van het subpersona-model van Assagioli biedt aan de cliënt de mogelijkheid om alle acteurs ( =alle 

Ikken) van het psychisch toneel te leren kennen en daar vervolgens de bewuste regisseur van te worden.

Zo krijgen we sturing over het onbewuste. Tenslotte biedt de ontdekking door Assagioli van het Hogere Zelf als deelstructuur van zijn persoonlijkheidsmodel, aan elke mens de mogelijkheid om hogere lichtenergieën te leren kennen en te integreren.

 

 

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie kan een relatief veilige toegang verlenen tot iemands' innerlijke belevingswereld. Wanneer het gesprek niet vastloopt in de oppervlaktelaag en onbewust als weerstand gehanteerd wordt om dieper te gaan voelen, dan schept deze therapievorm op een veilige en zachte manier mogelijkheden om het onbewuste te gaan verkennen, en innerlijke processen in beweging te brengen. Alleen al maar je hart kunnen luchten zoals dat noemt, vermindert de spanning en creëert innerlijke ruimte. De gehanteerde gesprekstechnieken brengen de cliënt dichter bij zichzelf, nodigen hem uit om in de eigen ziel te gaan kijken, waardoor nieuwe inzichten tot het bewustzijn kunnen doordringen. De therapeut functioneert als het ware als een spiegel waarin de cliënt zichzelf kan herkennen. Vandaar dat gesprekstherapie ook wel best confronterend kan zijn. De Zijnshouding van de therapeut vormt een veilig draagvlak waarop de cliënt kan vertrouwen om de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Gesprekstherapie leidt tot heling in de mate dat de ziel bij het proces betrokken wordt.

 

Relatietherapie

Als je na vele discussies en conflicten al dan niet uitgesproken of latent, als je je al geruime tijd niet meer goed voelt in je relatie, het gevoel hebt geen kant meer op te kunnen, geen uitweg meer ziet, dan kan relatietherapie jou op weg helpen om terug licht in de duisternis te brengen. Het vraagt meestal wel wat moed om de weerstand te overwinnen en een eerste stap te zetten om je relatie van op wat meer afstand te gaan bekijken. Dit om zicht te krijgen op de patronen die zich steeds opnieuw herhalen, en tot een telkens terugkerend ongelukkig gevoel in de relatie leiden.

Men heeft de indruk elkaar niet meer te begrijpen, niet te luisteren naar elkaar, of de dingen anders te interpreteren dan ze bedoeld zijn. Wederzijdse erkenning en waardering ontbreken. Misverstanden in de communicatie werken steeds terugkerende conflicten in de hand.

Verwachtingen en verlangens worden niet meer ingevuld. Als gevolg van herhaaldelijke kwetsingen sluiten we ons hart meer en meer af voor elkaar. De oorspronkelijke verliefdheid en het gevoel van verbinding verdwijnt.

Dikwijls draait dit scénario uit op een breuk met nare gevolgen. Mogelijk had deze afloop-meestal pijnlijk voor beiden-kunnen vermeden worden, door de relatiecrisis op een bewuste manier aan te pakken, door echt te gaan kijken wat er verkeerd loopt, en vervolgens wat nodig is om de verbinding te herstellen.

In deze context kan relatietherapie erg zinvol zijn.

Groepstherapie

Werken aan jezelf binnen een groepstherapeutische context, biedt een aantal mogelijkheden die binnen het kader van individuele therapie eerder beperkt zijn. Wel vraagt deze werkvorm aan de deelnemers een bereidheid om zichzelf te openen in groep en in kwetsbaarheid te leren delen met anderen. Een groep biedt maximale groeikansen in termen van het oefenen van sociale vaardigheden, het herkenen van jezelf in de ander, het ontdekken van projecties op de ander, bewustwording van je actie-en reactiepatronen, het leren geven en ontvangen, het leren omgaan met conflicten,het ervaren van steun, waardering en liefde, het toetsen en transformeren van in het verleden opgebouwde beelden, de vorming van een authentieke identiteit, leren omgaan met grenzen en zoveel meer.

Het hanteren van rollenspelen, dramatechnieken en familieopstellingen vergroot nogmaals het spectrum van mogelijkheden, van waaruit bij de cliënt bewustwording en heling kan plaatsvinden.

Groepstherapie heeft in het verleden meer dan ooit zijn vruchten bewezen. Voor een aantal mensen is het de werkvorm bij uitstek om zich te ontwikkelen, en lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel te groeien.

bottom of page