De Coronacrisis:Leugen en Waarheid

DE CORONACRISIS: LEUGEN EN WAARHEIDCovid 19 is momenteel op wereldniveau het projectieobject bij uitstek. Dit virus symboliseert op de eerste plaats de collectieve strijd van de mens tegen ziekte, lijden en dood, een strijd waar de klassieke geneeskunde altijd het voortouw heeft ingenomen. Strijd betekent het niet accepteren van lijden en dood als deel van het leven, niet beseffende dat zonder de dood er geen leven mogelijk is. Beide polen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. De eenzijdige materialistische kijk op de dood maakt deze strijd nog veel heftiger, zeker in de overtuiging dat je met de dood alles verliest, inclusief je eigen lichaam. De strijd tegen ziektes heeft alleen maar meer ziekte teweeggebracht, de strijd tegen de criminaliteit maakt dat de gevangenissen overvol zitten, de strijd tegen racisme heeft alleen maar meer racisme teweeggebracht, de strijd tegen de armoede heeft nog meer armoede veroorzaakt. Vermits er aan de oorzakelijke processen amper geraakt wordt, zal de symptoombestrijding de symptomen alleen maar versterken. We stellen dus vast:”Wat je bestrijdt versterkt.” Passen we deze wetmatigheid toe op het coronavirus en het beleid, dan zien we het volgende gebeuren: het virus muteert in varianten die stilaan aan kracht verliezen, waarbij hun werking dan ook stilaan verzwakt. Echter als gevolg van de kunstmatige manipulatie van het afweersysteem via vaccinatie met name het geïnjecteerde messenger RNA, reageert onze afweer specifiek op het geproduceerde spike-eiwit. De natuurlijke afweer wordt onderdrukt, om het mRNA de mogelijkheid te geven om de lichaamseigen cellen binnen te dringen, die vervolgens de opdracht krijgen om deze spike-eiwitten aan te maken m.a.w. ziekteverwekkers te produceren. Tenslotte komt het immuunsysteem in actie om deze ziekteverwekkers te vernietigen. Op deze manier worden we tijdelijk relatief immuun tegen het wilde virus, of beter gezegd dat is wat we in het beste geval mogen verwachten. De strijd tegen het virus stimuleert het mutatieproces van het oorspronkelijk virus, waardoor het aantal varianten toeneemt. Deze kunnen besmettelijker worden en ook ziekmakender, in geval de strijd continueert. Vermits de genetische code van de varianten verschilt van de oorspronkelijke code, dient logischerwijze ook het vaccin aangepast. Dit maakt dat de oorlog tegen het virus stilaan begint te gelijken op een kat-en muisspelletje. Sommige wetenschappers wijzen ook op het gevaar van vernietiging op termijn van de natuurlijke immuniteit, waardoor het risico op dodelijke infecties alsmaar toeneemt. Bovendien blijken deze spike-eiwitten zich via de bloedbaan te verplaatsen, en zich te verbinden met bloedplaatjes, en andere organen waardoor ter plaatse ontstekingen ontstaan, die uiteindelijk ook tot de dood kunnen leiden. Het zijn de prions die zich bevinden op de schillen van de spike-eiwitten die de hechting aan de ACE-2 receptoren van lichaamseigen cellen mogelijk maken. Veel mensen beseffen niet dat ze geen vaccin toegediend krijgen, maar deel uitmaken van een grootscheeps genetisch experiment, waarvan de gevolgen stilaan aan het licht beginnen te komen. Het is inderdaad zo dat de klassieke vaccintechniek waarbij het dode of sterk afgezwakte virus geïnjecteerd wordt, niet werkt bij de corona-virussen. Deze nieuwe techniek zit nog in de testfase en is nog nooit massaal op mensen uitgeprobeerd. Vastgesteld wordt dat het aantal overlijdens en ernstige bijwerkingen als gevolg van de vaccinaties, geregistreerd door de Eudra Vigilance van Europa, en de Vaers van Amerika, alsmaar toeneemt. Daarenboven zijn de bijwerkingen op lange termijn helemaal niet gekend.

Gevreesd wordt door dr. Geert Van den Bossche dat de vaccinatiecampagne op termijn een monstervirus creëert , waar geen enkel vaccin meer tegen bestand is. Het virus en meer bepaald de varianten worden resistent tegen de werking van het vaccin. Dit is een bijzonder alarmerende situatie, waarbij de mensheid langzaam maar zeker afstevent op totale zelfvernietiging. De strijd tegen de besmettingen via de genomen maatregelen, blijkt weinig resultaat op te leveren.. Ondertussen stellen we vast dat gevaccineerden toch nog kunnen besmet en ziek worden, wat de langdurige beschermende werking van het vaccin tot een illusie maakt. Bovendien brengen een aantal getuigenissen aan het licht dat niet gevaccineerden symptomen beginnen te ontwikkelen wanneer zij close contact hebben met gevaccineerden. In wetenschappelijke terminologie wordt dit shedding genoemd. Transmissie van spike-eiwitten blijkt mogelijk te zijn via huidcontact, seksualiteit en de adem. We kunnen hier spreken van een omkering van het veiligheidscénario. Bewustere mensen ervaren juist de nabijheid van het “vaccin” als gevaarlijk en bedreigend, terwijl het eigenlijk bescherming zou moeten bieden. De strijd tegen de dood vermeerdert het aantal overlijdens als gevolg van:

1) Het corona-virus.

2) De collaterale schade als gevolg van de maatregelen.

3) De toediening van het vaccin.

Op 1 augustus 2021 werden in de registratiecentra waaronder de VAERS: vaccine adverse event reporting system, reeds 34.502 overlijdens geregistreerd en 5,46 miljoen letsels als gevolg van de injectie. Specialisten vermoeden echter dat het aantal overlijdens het tienvoudige bedraagt van het geregistreerde aantal als gevolg van een gebrekkige en frauduleuze registratie. Onderzoek wijst uit dat slechts 1% van de overlijdens en bijwerkingen gerapporteerd wordt.

Wanneer we de strategie van het huidig beleid verder analyseren zijn we naar mijn gevoel een bijzonder gevaarlijke weg ingeslagen. Enerzijds is de verzwakking van het natuurlijk ingebouwd immuunsysteem vrij goed voorspelbaar als gevolg van de werking van het vaccin, de oorspronkelijke blijf in uw kot strategie=te weinig beweging, mondkapjes=ophoping van CO2, knuffeldeprivatie met mogelijk een verminderde oxytocineproductie=gelukshormoon, eenzaamheid en tenslotte niet in het minste het zaaien van angst en paniek onder de bevolking via de media. Het “vaccin” dat de verlossing zou moeten brengen met inbegrip van de beloofde vrijheid, zorgt uiteindelijk voor de genadeslag. De aspecifieke werking van ons afweersysteem wordt ondergraven. Dus langs de ene kant wordt het immuunsysteem verzwakt, langs de andere kant het virus onbewust versterkt als gevolg van de oorlogsvoering tegen het virus. Hoewel de maatregelen versoepeld zijn in vergelijking met vorig jaar, merken we in een aantal landen terug een verstrenging en nieuwe lockdowns. Wanneer de nieuwe varianten in de herfst toeslaan, is besmetting door de delta-variant en vervolgens de omicronvariant bij heel wat gevaccineerden voorspelbaar en tevens bij de niet gevaccineerden met een verzwakt immuunsysteem. Heel wat studies wijzen trouwens uit dat de mondkapjes zelf virusverspreiders zijn, en bijgevolg niet werken. Virusdeeltjes zijn dermate klein dat zij makkelijk dit soort van defensie kunnen omzeilen. Bovendien kunnen zij ook via de ogen het lichaam binnendringen. Bovendien ademen we onze afvalstoffen opnieuw in. Toch wel verbazend dat dr. Fauci zich tijdens de mexicaanse griep uitsprak tegen het dragen van mondkapjes, terwijl hij er nu promotie voor maakt. Dr. Robert Gorter hoogleraar, viroloog en immunoloog trekt ook de social-distancyregel in twijfel, vermits virusdeeltjes zich blijkbaar verspreiden via aerosolen, die een reikwijdte hebben van om en bij de 20 meter. Dit betekent dat je kan besmet worden door iemand die 10 meter van jou verwijderd is. Een angstzaaiende regering, gesteund door de media gebruikt de angst om de bevolking vrijheidsbeperkingen op te leggen, zelf bang zijnde om de controle te verliezen, of stemmen te verliezen, om het bij het verkeerde eind te hebben, en de verantwoordelijkheid die daar uit voortvloeit. Angst en paniek activeert het overlevingsinstinct en maakt bewuste en weloverwogen beslissingen onmogelijk. Wie angst zaait heeft geen contact met de eigen onderdrukte angsten, en verschuilt zich achter het masker van macht en alwetendheid. Van het vaccin wordt alle heil verwacht. Het moet ons verlossen van de angst voor besmetting en ziekte en onze vrijheid teruggeven. Als dit virus echter verder muteert in een nieuwe variant, waartegen dit vaccin niet opgewassen is, dan zijn de gevolgen niet te overzien, en hebben we de macht over ons voortbestaan overgegeven aan de farma-industrie. Een derde, vierde en vijfde en ga zo maar door, booster-shot moet de reeds verzwakte immuniteit opkrikken. Anders uitgelegd, dit vaccin ondergraaft de natuurlijke weerstand tegen virusvarianten en andere infecties. Aan een sterke toename van besmette gevaccineerden met symptoomontwikkeling en druk bezochte ziekenhuizen mogen we ons dan ook verwachten. We komen op die manier in een fase terecht waarbij de schuld niet meer kan gelegd worden bij de niet-gevaccineerden. De aha-erlebnis van onze vriend Kohler kan nu eindelijk plaatsgrijpen. De aangerichte schade is niet meer te overzien, en de confrontatie van het beleid met de waarheid gewoonweg hallucinant. Ik vraag me soms af hoe het coronaverhaal er zou uitgezien hebben, moest men van in het begin een informatiecampagne opgezet hebben ter versterking van het immuunsysteem via de media en de zorgsector, en tevens gebruik hebben gemaakt van de ondertussen bewezen, efficiënte doch gecensureerde medicatie zoals ivermectine ook stromectol genoemd, chlorinedioxide en hydroxychloroquine. Het voorschrijven van dergelijke medicatie levert de huisarts torenhoge boetes op. Ook spagyrische middelen waarbij fytotherapie gecombineerd wordt met homeopathie kunnen helpen bij aanwezige corona-symptomen. Dennennaaldenthee van grove den kan hier eveneens een helpende hand aanreiken, vermits het tevens de geproduceerde spike-eiwitten vernietigt. Om de toxische stoffen van het vaccin te neutrailseren is glutathion in combinatie met selenium aangewezen. Volgens Andreas Kalcker een Zwitser biofysicus zou chlorinedioxide 100% effectief zijn voor coronapatiënten. Groepsimmuniteit zou verkregen worden op een natuurlijke manier via de talrijke besmettingen die zich overwegend asymptomatisch manifesteren en die de nodige antilichamen activeren. Er wordt ons echter voorgehouden dat dit slechts zou leiden tot maximum 20% groepsimmuniteit. Maar is dit zo? Of dient het huidige beleid uitsluitend de economische belangen van de farma-industrie? Bijzonder choquerend volgens klokkenluider dr. Gorter is de manipulatie van de coronacijfers die we dagelijks op tv te zien krijgen. Niet alleen bewijzen een hele reeks studies dat de PCR-test niet geschikt is voor diagnostische doeleinden, wat maakt dat heel wat vals positieve en vals negatieve testresultaten geregistreerd worden, maar nog hallucinanter blijkt de fraude te zijn in de zorgsector. Heel wat overlijdens worden als covid 19 geregistreerd. Dokters worden verplicht om het farma-narratief trouw te blijven, anders worden ze ontslagen. Nabestaanden blijken

vermindering te krijgen op hun ziekenhuisfactuur als zij akkoord gaan met een covid-diagnose, ook wanneer de betreffende patiënt aan een andere ziekte overleden is. Ook het aantal covidpatiënten op de intensive care wordt kunstmatig opgedreven. Dit alles verklaarbaar vanuit de vaststelling dat covid-patiënten voor de ziekenhuizen extra subsidies opleveren. Ik wil er even op wijzen dat het verhaal van dr. Gorter toepasselijk is op de Nederlandse zorgsector. Nochtans maakt het dagblad Het Laatste Nieuws ook melding van dergelijke frauduleuze praktijken in België. Nog merkwaardiger is het verbod op de grieptest, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen influenza A, influenza B en corona. De gewone griep bestaat blijkbaar niet meer. Alle griepsymptomen worden herleid tot covid 19. De intentie om de coronacijfers zo hoog mogelijk te houden , zeker wat betreft de overlijdens, verzekert de farmaceutische industrie van een maximale vaccinverkoop, en dit met de volle medewerking van de regering. We kunnen ons

terecht afvragen wat de zin is van lock-down maatregelen wanneer deze gebaseerd zijn op onbetrouwbare cijfers. En de ziekenhuizen ontlasten doe je niet via vaccinaties. De toekomst zal uitwijzen dat we hierdoor de ziekenhuizen juist belasten als gevolg van een toevloed van ernstig zieke gevaccineerden. Tenslotte wijst dr. Gorter op een medische blunder van formaat: alvorens een injectie toe te dienen is het van het hoogste belang om een Elisa-test af te nemen=een bloedtest om het aantal antilichamen te meten bij mensen die reeds in contact zijn geweest met het coronavirus. Bij voldoende aanwezige antilichamen is het niet aangewezen, en zelfs gevaarlijk om zich te laten vaccineren, als gevolg van het risico op cytokinestormen. Het betreft een overreactie van het immuunsysteem wat tot blijvende letsels of de dood kan leiden. Het lijdt geen twijfel meer dat het toenemend aantal overlijdens of blijvende letsels na vaccinatie hoofdzakelijk te wijten zijn, enerzijds aan de verspreiding via het bloed van de spike-eiwitten die zich vasthechten aan de cellen van organen en ontstekingen en bloedklonters veroorzaken, anderzijds aan cytokinestormen, en immuunsysteemverzwakking waardoor andere ziekteverwekkers vrij spel krijgen. Recent is verder in het zogenaamde vaccin de aanwezigheid vastgesteld van grafeenoxide wat bekend staat als een toxische stof. Het vaccin wordt in sommige kringen dan ook meer als een biowapen beschouwd dan wel als een beschermingsmiddel. In landen met hoge vaccinatiegraad blijken vooral de gevaccineerden besmet te worden door de varianten, in het ziekenhuis terecht te komen en te overlijden. Hun immuunsysteem is te verzwakt waardoor de varianten de afweer vrij makkelijk omzeilen. Samengevat kunnen we stellen dat dit vaccin bestaat uit een giftige cocktail met een hoog risico op dubbele zelfmoord, enerzijds door de productie van spike-eiwitten en het grafeenoxide, anderzijds door de vernietiging van de aspecifieke werking van het immuunsysteem. Vandaar dat een aantal specialisten via de vrije pers melding maken van een mogelijk bewust geplande genocide met de bedoeling een depopulatie van de wereldbevolking te bewerkstellen. Een uitgebreid onderzoek van het team van dr. Yeadon ex CEO van Pfizer, vermeldt een grote diversiteit van doseringen in de verschillende flesjes waarin de injectvloeistof zich bevindt. Per lot dragen een aantal flesjes hetzelfde codenummer. De toxiciteit van de injectvloeistof verschilt per codenummer. Een beperkt aantal nummers bevatten een dodelijke dosis. De volledige lijst van codes ook badges genoemd is terug te vinden op volgende website: https:// howbad.info/ Ook de boostershots zijn gecodeerd.

Het grafeenoxide aanwezig in de vorm van superparamagnetische nano deeltjes ( spion’s) in de injectievloeistof bezit geleiderscapaciteit. Deze deeltjes zouden in combinatie met externe magnetische velden, met name 5G, het menselijk DNA kunnen wijzigen. Via deze spions wordt de mens van buitenaf bestuurbaar. Bovendien werken ze als een magneet. Ijzeren voorwerpen blijven inderdaad plakken op de plaats waar geprikt werd. Het lijkt wel op een science fictionverhaal wanneer een aantal onderzoekers de hypothese naar voor schuiven dat via een georchestreerde pandemie een plan ten uitvoer wordt gebracht om de mens aan te sluiten op een vorm van artificiële intelligentie.

Op die manier wordt de robotisering van de mens een feit, en houdt de individuele vrijheid op te bestaan. Enkele paragnosten hebben een verandering vastgesteld in de aura van gevaccineerden. Het lijkt wel of de ziel het lichaam verlaat, waarbij de verbinding met de Bron verbroken wordt. Ik citeer in dit verband de grondlegger van de antroposofie: Rudolf Steiner. Hij schreef 100 jaar geleden:” In de toekomst zal de ziel geëlimineerd worden door medicijnen. Onder het voorwendsel van gezondheid zal er een vaccin zijn waarbij het menselijk organisme zo snel mogelijk wordt behandeld, mogelijk direct bij de geboorte, zodat de mens het bewustzijn van de ziel en de geest niet kan ontwikkelen. Materialistische dokters zullen worden belast met de taak om de ziel van de mensheid te verwijderen. Net als vandaag worden mensen ingeënt tegen specifieke ziektes, dus in de toekomst zullen kinderen worden ingeënt met een stof die immuniseert tegen de “waanzin” van het spirituele leven. De gevaccineerde zou heel slim kunnen zijn, maar zou geen geweten ontwikkelen, en dat is het echte doel van sommige materialistische kringen. Met zo’n vaccin zou je het etherische lichaam kunnen losmaken van het fysieke lichaam. Wanneer het etherische lichaam wordt losgemaakt, wordt de relatie tussen de ziel en het universum buitengewoon instabiel en wordt de mens een automaat, omdat het fysieke lichaam van de mens op deze aarde moet worden gepolijst door wil en door spirituele inspanning. Het vaccin wordt dus een soort kracht die het bewustzijn aan de materie koppelt. De mens kan het materialistisch gevoel niet meer kwijtraken. Hij blijft van nature een dier en kan niet langer tot een geestelijk geweten opstijgen.”

Corona spiegelt het machtsaspect van de wereldschaduw. Dit virus overschrijdt moeiteloos grenzen en zaait ziekte, dood en vernieling in de wereld, wat trouwens eigen is aan elk griepvirus. Dit is alleszins wat ons wordt verteld. Echter wel bekend is dat de meeste overlijdens te noteren vallen bij mensen met onderliggende ziektebeelden, waarbij vermoedelijk het virus de druppel is die de emmer doet overlopen.

Bovendien zou het wel eens interessant kunnen zijn om de corona-overlijdens te vergelijken met de sterfte als gevolg van kanker en hart-en vaatziektes. Statistieken wijzen op een vijf-tot tienvoudig meer-overlijden als gevolg van deze beschavingsziektes. Evenwel krijgen we deze cijfers via de media niet te zien. In dit vernietigingsproces spelen een aantal vervuilende en ziekmakende industrieën een vooraanstaande rol zoals de tabaksindustrie, de suikerindustrie, de wapenindustrie, de chemische industrie, de alcoholindustrie enz. waaraan miljoenen levens ten onder zijn gegaan. De machtsstrijd tussen de mens en corona weerspiegelt de machtsstrijd die zich op alle niveaus van de samenleving afspeelt en tevens zijn weerklank vindt in de partnerrelatie. Het overlevingsinstinct voedt de angst die zich vervolgens manifesteert in machtsdrang en machtsmisbruik. Waar angst hoogtij viert, kan geen liefde wonen. De gekwetste Ego’s, in angst en weerstand om de leegte in de ziel toe te laten, willen elkaar raken en zoeken hun vervulling in macht, bezit, het eigen gelijk en de overwinning. De mens die in strijd gaat met de natuur, strijdt onbewust tegen zichzelf en vernietigt zijn eigen wezen. Maar eigenlijk kan de mens het wezenlijke in zichzelf niet vernietigen, en beperkt de vernietiging zich tot alle Ego-identificaties. Dit proces wordt in de spirituele ontwikkelingsweg de dood van het Ego genoemd, waarin het Ego zich overgeeft aan het Hogere Zelf, of God in de mens, de bewustzijnskern van liefde en wijsheid. Deze Lichtkern is onaantastbaar. De machtsstrijd aangaan met dit virus ten dienste van het overlevingsinstinct, mobiliseert eigenaardig genoeg de onbewuste drang tot zelfvernietiging die mede deel uitmaakt van de wereldschaduw. Deze drang tot zelfdestructie is geassocieerd met een gebrek aan eigenliefde, ontstaan als gevolg van de niet geheelde kindkwetsuren. Hier bevindt zich de bron waarop het strijdtoneel tussen macht en onmacht zich afspeelt, en de dialoog op basis van wederzijds respect ver te zoeken is. De dualiteit overheerst, en de verbinding is verstoord. De coronacrisis brengt verder de macht en de bijzonder grote verantwoordelijkheid van de media aan het licht. De angstinducerende boodschappen en de vaccinatiecampagne missen hun uitwerking op het massabewustzijn niet. Iedereen wordt klaar gestoomd voor de heilzame prik, die de belofte inhoudt van de uiteindelijke vrijheid, die zal blijken ook alleen maar een illusie te zijn. Vrij zijn van angst en schuldgevoelens, vrij van verslavingen, vrij van conditioneringen is namelijk heel wat anders dan vrij zijn van maatregelen. Maar de bevrijding van de maatregelen kan een eerste stap zijn naar wezenlijke, innerlijke vrijheid. Ik vrees echter dat we deze maatregelen nog lang zullen moeten ondergaan, en dit terwijl ze in feite volkomen zinloos zijn. De bewuste mens echter is niet vatbaar voor de gehanteerde manipulatiestrategie, en neemt verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Wijzen op onze morele verplichting om zich te laten vaccineren is subtiele manipulatie via schuldinductie. Voor de meeste mensen, zo wie zo al beladen met een dosis neurotische schuldgevoelens bij gebrek aan eigenliefde, werkt dit scénario perfect. Enerzijds via de éénzijdige, dualistische benadering van de coronacrisis vanwege de overheid, waarbij andere visies geweerd en gecensureerd worden, anderzijds gevoed door een volkomen achterhaald wetenschappelijk lineair causaliteitsmodel 1 oorzaak ( virus) creëert 1 gevolg (ziekte) worden de verdeeldheid en de tegenstellingen in de samenleving versterkt. De ene groep is voor de maatregelen, de andere tegen; de ene groep is pro-vaccinatie, de andere tegen. Terwijl het virus verder weelderig zijn gang gaat, ontstaat er tweedracht in de eigen rangen. En dit is inderdaad het automatisch gevolg van een totalitair denken waarin de stem van de minderheid niet meer wordt gehoord, en men de neuzen in dezelfde richting wil manipuleren. Julius Caesar is uit zijn graf gehaald: Verdeel en Heers !. Wanneer we het unicausaal lineair model, geënt op een dualistisch mensmodel, verlaten en daartegenover een multicausaal, multidimensioneel, hiërarchisch en circulair model plaatsen, gebaseerd op een holistisch mensbeeld, dan gaat de werkelijkheid er heel anders uitzien. Multicausaal betekent dat er altijd meerdere oorzakelijke factoren zijn die met elkaar interageren en vervolgens bepaalde gevolgen teweegbrengen. Hiërarchisch betekent dat de ene oorzaak meer gewicht in de weegschaal legt dan de andere. Multidimensioneel betekent dat de oorzaken terug te vinden zijn op verschillende dimensies: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. En tenslotte circulair betekent dat het gevolg terugslaat op de oorzaak, en bijgevolg oorzaak en gevolg omkeerbaar zijn. Wanneer we dit model toepassen op het corona-verhaal, dan stellen we vast dat virussen, voor zover ze dan al bestaan, een slechts minimale rol spelen in het ontstaan van ziektes. Ziekte is het ultieme middel waarvan het lichaam zich bedient om zich te ontlasten van opgestapelde toxische stoffen, afkomstig uit de voeding, lucht, allerlei vormen van straling, 5G inclusief. In die zin kan je beter een ziekte ondergaan dan te onderdrukken, vermits het in wezen om een zuiveringsproces gaat. Tevens vinden we in elke ziekte emotionele, mentale en spirituele aspecten terug. Buiten fysieke uitzuivering, is het aangewezen om in dit proces ook de andere dimensies te betrekken. De klopjacht die momenteel gehouden wordt op het corona-virus is dan ook volkomen zinloos. Tenslotte nog een wijze uitspraak van L.Pasteur:” De bacterie is niets, het milieu is alles.” En dit geldt eveneens voor virussen. In het menselijk lichaam bevinden zich om en bij de 320000 virussen waarvan de meeste een belangrijke functie vervullen in de in standhouding van het leven. Vandaar een gouden raad:”Stop ermee om je innerlijke vijanden te projecteren op virussen, en sluit vriendschap met hen.” Het zijn de aanwezige toxische stoffen in het lichaam die ons ziek maken. Het virus activeert de ziekte die het mogelijk maakt om deze stoffen te verwijderen of te vernietigen. Het regeringsbeleid symboliseert het gepolariseerd mannelijk principe afgesplitst van het onderdrukt vrouwelijk principe. Onderdrukte ontvankelijkheid vinden we terug in het niet openstaan voor andere visies, of een alternatief perspectief ten aanzien van de huidige crisis.

De angst voor imagoschade bij de regering, maar ook bij de gevaccineerden die zich hardnekkig ondanks tegenwind, blijven vastbijten in het overheidsnarratief, versterkt de neurotische controle op de bewustzijnsprocessen die zich momenteel bij heel wat mensen afspelen. Alleen de massa blijft echter slapen. Censuur is bijgevolg schering en inslag. Deze houding van non-ontvankelijkheid creëert dualiteit, tegenstelling, tweedracht en verdeeldheid, wat het tegenovergestelde is van verbinding. Verbinding wordt weliswaar ervaren in de eigen groep waar een gemeenschappelijke visie wordt gedeeld, maar draagt eerder het kenmerk van symbiotische hechting bij gebrek aan kritische Ego-kracht. De symbiotische binding wordt gevoed door de angst om er niet meer bij te horen.

Gezien de corona-cijfers op termijn voortdurend op en neergaan, en bij stijging de maatregelen alweer verstrengen, blijft de wortel van vrijheid die reeds maanden voor de neus van de ezel hangt, onbereikbaar. Vermits de pandemiewet ondertussen is gestemd, en de epidemische noodtoestand is uitgeroepen, kan de regering beslissingen nemen zonder kamer en senaat te raadplegen. De grondwet kan dan ook zonder problemen met de voeten getreden worden, waarbij lukrake vrijheidsbeperkingen zonder wetenschappelijke achtergrond schering en inslag zijn. Ook de Neurenbergcode ingevoerd na de 2de wereldoorlog is een vodje papier geworden zonder enige waarde. Deze code legt een verbod op rechtstreekse en onrechtstreekse=via manipulatie afgedwongen vaccinatie. Bovendien geldt de wet op informed consent. Dit betekent dat elke deelnemer aan een experiment volledig dient ingelicht te worden over de injectievloeistof en risico’s die aan de injectie verbonden zijn. Dit is tot dusver geenszins gebeurd. Zowel in het Pfizercontract met de regeringen als in de pandemiewet, wordt alle verantwoordelijkheid voor vaccinatieschade afgewezen, en komt bijgevolg volledig ten laste van de gevaccineerde. Het coronaverhaal wordt nog boeiender wanneer we dit virus gaan personifiëren als een gekroonde koningin die licht brengt in de schaduw van de mensheid. In die zin wordt corona als het ware een lichtbrenger. Een benadering waarbij we de linkerhersenhelft even ongemoeid laten en de rechterhersenhelft activeren waarin het symbooldenken gelocaliseerd is, creëert een heel ander perspectief. Het vrouwelijk principe van verbinding en ontvankelijkheid, eeuwenlang in de hoek gedrukt door het mannelijk principe van macht, overheersing, bezit en bezettingsdrang, is gedemoniseerd. Corona doorprikt de illusie van de afgescheidenheid van het Ego, en toont ons dat we allen met elkaar verbonden zijn en deel uitmaken van één groot energieveld. Grenzen zijn illusies. Geblokkeerde ontvankelijkheid voor liefde, met inbegrip van andere visies die tevens de heling van de mens op het oog hebben, maakt ons ontvankelijk voor negatieve energie onder meer in de vorm van ziekteverwekkers. Een wereld van dualiteit en tegenstellingen maakt ons blind voor de eenheid en het bewustzijn dat alles met elkaar verbonden is en één geheel vormt: de aarde – het mineralenrijk – het plantenrijk – het dierenrijk en tenslotte het mensenrijk. Elke vorm van vijandsprojectie verstoort deze verbinding en activeert een strijdenergie. Nochtans Je vijand is je grootste leermeester. Waar hebben we dat nog gehoord of gelezen? Wanneer we namelijk de projecties terugnemen en naar binnen toe durven reflecteren, dan ontmoeten we onze onbekende innerlijke vijanden, en neemt het groei-en bewustwordingsproces een aanvang.

Nogmaals:” Wat je bestrijdt versterkt, je wordt onbewust datgene wat je bestrijdt. Wat je in liefde omarmt, transformeert.” De regering is namelijk onbewust de energie van het virus zelf geworden. Zij besmet ons met de idee dat de maatregelen nodig zijn en bovendien werken. Zij besmet ons met de idee dat het vaccin de oplossing is van het probleem. Zoals het virus, overschrijdt het beleid met gemak de grenzen van onze individuele vrijheden. Zoals het virus zet de regering haar spoor van vernieling doorheen de samenleving verder. Nogmaals, je wordt onbewust datgene wat je bestrijdt. Dit proces speelt zich af buiten het bewustzijn om. Want dit is de manier waarop de schaduw werkt. Wanneer je voor strijd kiest, en soms is er ook geen andere weg, kies dan voor de strijd voor in plaats van de strijd tegen. Hou altijd een positief doel voor ogen. Strijd niet tegen het virus, maar strijd voor je gezondheid. Strijd niet tegen de maatregelen, maar strijd voor je fundamentele vrijheden. Strijd niet tegen de vaccinaties, maar accepteer de beslissing van de vele mensen die zich veiliger voelen met een prikje. Maar blijf ten allen tijde trouw aan jezelf. En weet dat de hoogste macht de liefde is. En weet dat de duivel 2021 jaar geleden al overwonnen werd, door Christus die tot de laatste ogenblikken voor zijn dood in de liefde is blijven staan. Zijn missie was het zaad van onvoorwaardelijke liefde op aarde brengen, en de hemelpoort te openen. De luciferische en Ahrimaanse energie is nog wel alom tegenwoordig in de wereld, vrij vertaald machtsbegeerte zonder liefde, spirituele vluchtwegen en materialisme. De begeerde troon van God is op deze wijze voor Lucifer onbereikbaar. Doch de mens is wel ontvankelijk voor deze energie via de macht der verleiding en als gevolg van onbewustheid. Het vaccin creëert de illusie van bescherming, maar werkt in wezen destructief. Het dient bijgevolg de gezondheid van de mens niet, en draagt de energie van intentioneel winstbejag, macht en gemanipuleerde afhankelijkheid met zich mee. Spiritueel gezien is het een lichtdover. De, bij de meeste mensen verstoorde verbinding met de Bron, als gevolg van kwetsuren en maatschappelijke conditioneringen, wordt er alleen maar door versterkt. Bij de farma-industrie klinkt het echter in koor:”Hoe meer ziek(l)en hoe meer vreugd.” Schokkend bovendien zijn de clausules terug te vinden in het contract, afgesloten tussen Pfizer en de regering. Daarin wordt expliciet vermeld:

1) Dat Pfizer onder geen enkel beding aansprakelijk kan gesteld worden voor schade als gevolg van de vaccinatie. Elke gevaccineerde draait dus zelf op voor de mogelijke schade.

2) Mogelijke overschotten van bestelde vaccin-dosissen kunnen niet teruggenomen worden.

3) In geval er in tussentijd een effectief medicijn op de markt komt tegen corona, kunnen geplaatste bestellingen niet geannuleerd worden.

Het eerste punt is tevens opgenomen in de pandemiewet van de federale regering. Dus ook de overheid accepteert geen schadeclaims ten gevolge van de vaccinaties. Of dit ook geldt in geval van verplichte vaccinaties blijft een open vraag.

Terloops wil ik ook nog even vermelden dat de 4 betrokken farmaceutische bedrijven in Amerika meerdere veroordelingen hebben opgelopen wegens fraude, omkoping en oplichterij, met schadeclaims die oplopen tot in de miljarden dollars. Astra Zenica spant daarin de kroon met 21 veroordelingen. Vanuit de spirituele dimensie is de rol van de schaduw als entiteit uitsluitend intentioneel gericht op het menselijk bewustwordingsproces. De psychopathische wereldleiders, onbewust geïdentificeerd met demonische energie, delen uiteraard deze intentie niet. Hun denk-en handelswijze vindt zijn weerklank in Ego-gerichte machtsdrang. Want hoe zouden we kunnen bewust worden van het goede als het kwaad niet zou bestaan? De huidige crisis is de voorbode van de indaling vanuit de ethersfeer van wat we het eenheidsbewustzijn noemen. Dit bewustzijn heeft niets te maken met de implementatie van een totalitaire staat, maar is gebaseerd op het pluralistisch model waarbij de verbinding ontstaat door de acceptatie van het verschil. Dit proces kan alleen via het hart, namelijk de 4de dimensie, plaatsgrijpen. De totalitaire staat is in feite een Luciferische vervorming van het eenheidsbewustzijn. De globaliseringsbeweging voert strijd met de tegenstellingen, waardoor deze juist versterken.

Als de eenheidsidee als een dogma gehanteerd wordt, wordt verbinding een illusie, krijgt het hart geen bestaansrecht en versterkt juist de dualiteit. Er vormt zich een eenheidsdictatuur, waarin het individu verdwijnt. Eenheidsbewustzijn daarentegen betekent het weten en VOELEN met open hart dat alles met elkaar verbonden is. Het OF-OF principe (dualiteit)transformeert in het EN-EN principe (eenheid). Elke mens draagt een verantwoordelijkheid voor zichzelf en tegelijkertijd voor de ander. De grote transformatie waar we voor staan is wat C.G.Jung in zijn tijd al noemde het mystieke huwelijk tussen anima=het vrouwelijk zieledeel en animus het mannelijk zieledeel. Dit huwelijk grijpt plaats via het hart, en komt volledig tot manifestatie in de 5de dimensie=het ZIJN. Het mannelijk principe van macht en daadkracht reikt de hand aan het vrouwelijk principe van verbinding en ontvankelijkheid. De macht wordt dienstbaar aan de liefde. Alleen een gelouterd Ego kan deze vorm van macht hanteren. Het vaccin is voor de elite het ultieme middel om dit bewustzijnsproces te verhinderen, de mens afhankelijk te maken van externe machten en zijn gehechtheid aan de aardse materie te versterken. Nochtans mobiliseert de versterkte repressie juist het verzet, wat maakt dat heel wat mensen uit de slaap van Doornroosje ontwaken. Jung noemde dit verschijnsel enantiodromie: het beoogde doel transformeert in zijn tegenstelling. DE STRIJD TEGEN DE LIEFDE VERSTERKT HAAR JUIST. Wanneer het mij soms teveel wordt bij het zien van alle kwaad en onrecht in de wereld, en het immense lijden waarin de mensheid verkeert, als gevolg van onbewustheid zowel bij daders als slachtoffers, dan denk ik dikwijls aan de woorden van Christus aan het kruis:”Heer, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen.” Jezus wijst hier op hun onbewustheid. Met “Het is geschied” maakt Jezus kenbaar dat zijn missie is volbracht. Door het weerstaan aan alle verleidingen, inclusief de verleiding om zijn Goddelijke macht te tonen om aan de dood te ontsnappen, en tegelijkertijd in de liefde te blijven, is de duivel overwonnen. Vanaf dit mystieke moment wordt de hemelpoort voor elke mensenziel geopend. Alleen ligt het in onze eigen handen en vrije wil om het koninkrijk der hemelen te betreden. Zij die het licht van waarheid kunnen dragen en ontvangen, zijn gezegend. De corona-crisis heeft de laatste strijd ingeluid tussen Goed en Kwaad, Licht en Duisternis. Deze strijd wordt niet gestreden met een zwaard om te doden maar met een symbolisch zwaard van Lichtkracht. Denk aan het zwaard van aartsengel Michaël.

Het is dezelfde Lichtkracht die maakt dat de collectieve schaduw in deze periode aan het licht komt. Bewustworden van onze eigen schaduw is de enige weg om het Luciferische en het Ahrimaanse in de eigen ziel te ontdekken en vervolgens te verlossen. Dit proces kan alleen maar via het doorleven van de pijn en de liefde plaatgrijpen. De buitenwereld functioneert dus als spiegel voor alles wat er zich afspeelt op het podium van ons innerlijk toneel. De 1ste les die zich aandient is te kijken hoe we met de eigen macht en onmacht omgaan en deze tegenstelling te transformeren tot innerlijke kracht. De 2de les betreft het licht werpen op het vrouwelijk principe van verbinding en ontvankelijkheid om het vervolgens te integreren in de ziel. De grootste valkuil in de huidige crisis is onze demonen te projecteren, en deze vervolgens te gaan bestrijden, want dan word je wat je bestrijdt. Deze bewustzijnsvernauwing activeert het mechanisme van wederzijdse schaduwprojectie waarvan de vroegere godsdienstoorlogen een sprekend voorbeeld zijn. Beide partijen leven in de illusie dat zij God dienen, terwijl ze zich van God bedienen. De vinger leggen op de leugen en de waarheid aan het licht brengen volstaat. De 3de les voor de hele mensheid is het nemen van verantwoording voor de eigen gezondheid, wat betekent het terugnemen van de macht en deze niet in handen te leggen van derden. De 4de les betreft het loslaten van alle angsten, te vertrouwen op de helende kracht van het wonderlijke menselijk lichaam, en het geloof dat alles altijd goedkomt. Op het einde van de tunnel is er altijd licht. De alomtegenwoordige aanwezigheid van het Christusbewustzijn in de ethersfeer maakt dat duizenden mensen het Licht hebben kunnen ervaren. En licht schijnt op duisternis. Voor demonische entiteiten en psychopathische wereldleiders is dit een vreselijk beangstigend proces, maar absoluut noodzakelijk om de bewustzijnstrilling van de aarde en de mensheid te verhogen. We staan dus voor een moeilijke, maar ook een gezegende tijd. De demonen worden ontmaskerd, het masker van liefdadigheid doorprikt. Amor vicit omnia. In vrije vertaling: De liefde en de Waarheid overwinnen altijd. Zij die de stemmen van de duisternis gehoorzamen graven onbewust hun eigen graf, en gaan langzaam maar zeker hun ondergang tegemoet, met zich meenemend miljoenen mensen die bij gebrek aan bewustzijnskracht meehuilen met de wolven, en zich laten meeslepen in het illusionaire verlossingsverhaal. De Great Reset met name een werelddictatuur op Satanische grondslag die de vernietiging beoogt van alle mensenzielen waardoor elke mens herleid wordt tot een willoze slaaf, is de intentie van de rijkste mensen op aarde die zich hebben verzameld in wat we de Elite noemen. Of zij zullen slagen in hun opzet ligt in ons aller handen. Pas als de massa wakker wordt, bereiken we het kantelpunt. Blijft de massa echter onbewust dan stevent de mensheid af op een immense catastrofe en een fase van uiterste wanhoop, waarbij alleen een Goddelijke tussenkomst nog heil kan brengen. Deze tussenkomst is reeds voorspeld 10 jaar geleden in “Het Boek der Waarheid.”en zal mogelijk plaatsgrijpen op het moment dat de duisternis de aarde overspoeld heeft. Laten we echter hopen dat de collectieve lichtkracht van de mensheid volstaat om het tij te keren. Laten we tenslotte niet vergeten dat dikwijls, als gevolg van menselijke onbewustheid, de ervaring van illusies, leugens en dwaalwegen nodig zijn, om uiteindelijk de waarheid te ontdekken. In die zin zijn leugen en waarheid met elkaar verbonden.

Ten allerlaatste nog even melden dat 2 buiten parlementaire onderzoekscommissies in Nederland en Duitsland een massa bewijslast hebben verzameld om alle verantwoordelijken voor wat in alternatieve kringen de plandemie wordt genoemd, aan te klagen voor schending van de Neurenbergcode met name misdaden tegen de mensheid. Het betreft de uitvoering van een medisch experiment onder het voorwendsel van een “vaccin”, zonder dat de proefpersonen hiervan op de hoogte werden gebracht van de inhoud van de geïnjecteerde vloeistof, en alle bijwerkingen op korte en lange termijn, met mogelijk blijvende letsels en de dood tot gevolg. Hierbij hoort tevens het gebruik van alle vormen van macht, manipulaties en dwang om het “vaccin” op te dringen aan de desbetreffende proefpersonen. De aanklacht wordt ingediend door de bekende Duits-Amerikaanse jurist Reiner Fuellmich, gesteund door een internationaal team van juristen en specialisten die bereid zijn te getuigen voor het internationaal gerechtshof in Den Haag. Dit proces gaat van start eind 2021, begin 2022. De main stream media zullen daar waarschijnlijk niet over berichten, vermits zij mee verantwoordelijk zijn voor alle aangerichte schade. Reiner Fuellmich vraagt de medewerking van dokters, wetenschappers, specialisten, psychologen, therapeuten en juristen over de ganse wereld om teksten en getuigenissen in te sturen naar de website van David Sörensen, stichter van Stop World Control.

Alle bronvermeldingen kan je terugvinden op volgende sites: een oorlog reeds verloren.nl; viruswaanzin; viruswaarheid.nl; xandernieuws; frontnieuws; ninefornews, ABC-gezondheid; de weg van aandacht (Reinhilde); stop world control; artsen voor vrijheid; stichtingvaccinvrij; artsen voor covid-ethics.

Voor het wetenschappelijk deel van deze tekst verwijs ik naar volgende artsen, specialisten en juristen: dr. Geert Van den Bossche: viroloog en vaccinatie-expert; dr.Robert Gorter arts en immunoloog; dr. L. Montagnier: viroloog, professor aan het Pasteurinstituut in Frankrijk en nobelprijswinnaar in de geneeskunde; dr. Sherry Tenpenny: osteopathisch arts; dr. Vernon Coleman:anti-vaccinatie activist; dr. Yeadon: Brits wetenschapper, ex CEO van Pfizer; dr. Didier Raoult: arts en microbioloog; dr. Heneghan: arts en klinisch epidemioloog; dr. R. Malone: uitvinder van het mRNA vaccin; Karen Hamaeker: astroloog; dr. Hilde De Smet; dr. Gaublomme; de juristen Michael Verstraeten, Carine Knaepen en Reiner Fuellmich, en tenslotte zovele anderen die de liefde voor de waarheid diep in hun hart dragen.

Tenslotte sterk aanbevolen literatuur: De Coronaplandemie van Erwin Pasmans. Uitg. AspectWilly


86 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven